Meie koolist

Koostööpartnerid

Lugemine on mõnus

raamat1

Suure-Jaani Kooli arendusprojekt LUGEMINE ON MÕNUS! õpilaste lugemisoskuse parandamiseks, lugemisharjumuse propageerimiseks. Projekt on inspireeritud direktori London Reach Feltham Academy´s kogetud muljetest ning  Eesti Vabariigi laste- ja noortekultuuri aastast.

Projekti eesmärk:

Lugemisoskuse, sh funktsionaalse lugemisoskuse, kuulamisoskuse, eneseväljendusoskuse, arvamuse avaldamise oskuse parandamine. Lugemisharjumuste kujundamine. Huvi äratamine kirjanduse vastu. Lugemise kui meeldiva tegevuse propageerimine.

Lugemine loeb 2021/22. õppeaasta sihiseaded ja plaanid: 
 
 • Raamatu tutvustamine klassikaaslastele. Julgemad võivad kirjutada heast raamatust soovituse.

 • Raamatukogu eesruumi heade raamatute seinad- soovitused õpilaselt õpilasele. 

 • Koostöö raamatukogudega.

 • Kohtumised kirjanikega (koostöö raamatukoguga).

 • Lugemisvara koolis.

 • Laste raamatuvahetus.

 • Koostöö lasteaiaga, hooldekodudega (COVID-19 olukorras raskendatud), ettelugemine.

 • Lugemistugi algklassides (eelkõige 1. klassid).

Projekti tegevused 2017/18. õppeaastal

 • Esmaspäeviti 1. tund koosneb klassijuhataja infoveerandtunnist ja lugemisepooltunnist. Esmaspäeval kannavad kõik õpilased kaasas oma juturaamatut ja kõigis klassides toimub reeglina vaikne lugemine. Õpetaja võib õpilaste vanusest, nädala üldeesmärgist, lugemisprojekti eesmärkidest ja  õppekavast lähtuvalt mõnikord sisustada lugemispooltunni ka teiste lugemistegevustega.
 • Lugemistugi (õpiabi) 1. klassi õpilastele.
 • Õpilased tutvustavad iganädalastel õpilaste infokogunemistel loetud raamatuid kaaslastele.
 • Lugemisarvestuse pidamine –  klassid peavad arvestust loetud raamatutest. Loetud raamatute tutvustamine klassis eesti keele/ kirjanduse tunnis või võõrkeelsete teoste tutvustamine võõrkeele tunnis III kooliastmes.
 • Suurimate lugejate tunnustamine hindamisperioodi lõpus.
 • Ettelugemispäeva tähistamine 20.oktoobril ja emakeelepäeva tähistamine 14. märtsil.
 • Raamatuvahetusriiul kooli raamatukogu lugemissaalis.
 • Vahetuvad väljapanekud kooli raamatukogu lugemissaalis.
raamat2

Projekti lühikirjeldus jaanuar-juuni 2017

Koolis pööratakse  eriliselt tähelepanu igasugustele lugemistegevustele. Algklassides pakutakse lugemistuge neile, kel lugemisega probleeme. Kõik lapsed peavad iga päev kaasas kandma raamatut, toimuvad lugemisminutid, lugemistunnid, selgitatakse lugemisrekordeid ja rekordlugemisi. Iga nädal toimuvad õpilaste ja õpetajate raamatututvustused. Korraldatakse raamatulaatasid, raamatuvahetusriiul, kohtumisi kirjanikega, lugemiskoeraga. Projekti käigus selgunud kõige toimivamad ja edukamad tegevused võetakse kasutusele ka järgnevatel aastatel. Projekti käekäiku jagatakse sotsiaalmeedia ja kodulehe kaudu, samuti tutvustatakse projekti Stuudiumi kaudu vanematele. Sarnast projekti kasutama kutsutakse ka teisi koole, nendega jagatakse kogemusi ja häid praktikaid. Projektist tehakse kokkuvõte juunis 2017.

Projekti tegevused:

 • Projekti alguses toimus koostööpäev, ideede kogumine, tegevuskava koostamine, projekti planeerimine, meeskonnaliikmete rollide ja ülesannete jagamine.
 • Projekti tutvustamine, info jagamine, teavitustöö õpilaste, vanemate seas.
 • Kõik õpilased kannavad iga päev kaasas raamatut, klassijuhatajad panevad seinale tabeli, õpilased registreerivad raamatu, nii tekib klassi seinale kuude lõikes tabel, kus näha, kes kui palju lehekülgi on lugenud.
 • Tagavarafondi loomine „unustajate“ ja eriti kiirete lugejate jaoks
 • Järjehoidjate valmistamise töötoad
 • Lugemistugi 1.-4. klassi õpilastele. Üks õpetaja võtab iga nädal kahe tunni jooksul tunnist 10 minutiks välja lugemisel abi vajavaid õpilasi, õpilane loeb 10 minutit valjusti ette, siis naaseb tundi. Iga nädal saavad lugemistuge õpilased, kellele õpetaja arvab seda kõige rohkem vaja minevat. Lugemistoe vajajad määratakse iga nädal jooksvalt.
 • Õpilased tutvustavad iganädalastel infokogunemistel loetud raamatuid kaaslastele
 • Lugemine igas tunnis – kui tunnitöö saab valmis enne teisi, ei anta lisaülesandeid, vaid õpilane loeb kaasas olevat raamatut.
 • 3. klasside „ujumislugemine“ – lapsed käivad kord nädalas ujumas, grupp jaguneb pooleks, ühed ujuvad, teised samal ajal loevad.
 • Emakeelepäeva tähistamine.
 • Ülekoolilised lugemisvahetunnid – kogu kool loeb kokkulepitud vahetunnil kaasavõetud raamatuid. Kord nädalas üks vahetund.
 • Lugemisarvestuse pidamine – kõik klassid peavad arvestust, kui palju lehekülgi keegi loeb. Ka õpetajad peavad loetud raamatute üle arvestust, kandes loetud raamatud ühisesse tabelisse.
 • Raamatute taaskasutuslaat
 • Raamatuvahetusriiuli sisseseadmine, reeglite välja töötamine
 • Tunnid lugemiskoeraga – paaril korral kutsutakse kooli lugemiskoer.
 • Kohtumine kirjanikuga
 • Lugemisviktoriin – Kuldvillak – õpilased koostavad loetud raamatute põhjal mängu, mida mängib kogu kool koos.
 • Lugemisstendi sisseseadmine
 • Raamatuarvustuste, lugemiskogemuse avaldamine lugemisstendil
 • Vahekokkuvõtted lugemisprojektist