Lasteaed

Vembu


Suure-Jaani Kooli Sürgavere tegutsemiskoha lasteaia liitrühm
“Vembu”

Lapse lasteaeda vastuvõtu taotlemiseks esitab vanem õppeasutuse juhile  (Suure-Jaani Kooli direktorile)

e-post: kool [at] sjk.edu.ee,

  vormikohase avalduse, mille vorm on kättesaadav:

Põhja-Sakala valla koolieelse lasteasutuse avaldus

Ukraina lastele: Lasteaiakoha taotlemise avaldus kohalikule omavalitsusele esitamiseks | Application for a kindergarten place | Заява на місце в дитячий садок   DOCX   PDF

 

Mob. 53 04 4308
E-post: vembu@sjk.edu.ee

SUURE-JAANI KOOLI SÜRGAVERE TEGUTSEMISKOHA
LASTEAIA LIITRÜHM VEMBU

KODUKORD

Käesoleva kodukorra aluseks on Koolieelse lasteasutuse seadus, Suure-Jaani Kooli põhimäärus, Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale, Eesti Vabariigi lastekaitse seadus ja teised õigusaktid, mis puudutavad lasteaia tegevuse korraldamist. Suure-Jaani Kooli Sürgavere õppekoha lasteaiarühma (edaspidi lasteaed) kodukord on täitmiseks lastevanematele, lasteaia töötajatele ja kõigile teistele isikutele, kes viibivad lasteaia territooriumil.

I ÜLDSÄTTED

1. Sürgavere lasteaed on avatud tööpäevadel kell 7.30 - 18.00.

2. Lasteaias on liitrühm, kus käivad 1,5-7aastased lapsed.

3. Neli korda aastas on lasteaia tööpäev lühendatud: enne jõulupüha, uut aastat, Vabariigi

aastapäeva ja jaanipäeva. Lasteaed on suletud riiklikel pühadel.

4. Suveperioodil on lasteaed suletud 42 päeva. Vajadusel saab lapse panna valvelasteaeda.

5. Lasteaed võib olla suletud eriolukordadel (elektrikatkestus, veeavarii, õppepäevad jms.).

6. Õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on lasteaia õppekava. Lasteaiarühm töötab oma

tegevuskava alusel.

II KOHATASU

1. Osalustasu ja toiduraha tuleb tasuda hiljemalt järgmise kuu 20. kuupäevaks lapsevanemale esitatud arve või makseteatise alusel.

2. Lapse lasteaias mitteviibimine ei vabasta lapsevanemat osalustasu maksmisest.

3. Osalustasu ei maksta aja eest, mil lasteaed on vallavalitsuse korralduse alusel suveperioodil suletud.

 

III LAPSE LASTEAEDA VASTUVÕTMINE

1. Lapse lasteaeda vastuvõtmine toimub Põhja-Sakala valla koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korra alusel.

2. Asutuse juht komplekteerib rühma laekunud kohasoovi avalduste alusel enne algava õppeaasta algust.

3. Lapse lasteaeda vastuvõtu taotlemiseks esitab vanem õppeasutuse juhile (Suure-Jaani Kooli direktorile) vormikohase avalduse, mille vorm on kättesaadav lasteaias kohapeal,

Suure-Jaani Kooli kodulehel http://sjk.edu.ee/index.php/dokumendid/ ja Põhja-Sakala valla koduleheküljel www.pohja-sakala.ee.

4. Lapsevanem informeerib asutuse juhti (Suure-Jaani Kooli direktorit) kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, et oleks võimalik kohandada lapse kasvukeskkond lapsest lähtuvalt (SM määrus 24.09.2010 nr 61 § 7 lg 2).

5. Vanema soovil korraldavad õpetajad enne lapse esmakordset lasteaeda tulekut omavahelise kokkusaamise.

6. Lapse esmakordsel lasteaeda tulekul leiab pere aega lapse harjutamiseks laste kollektiiviga. Sõltuvalt lapse iseloomust ja käitumisest on harjumisaeg erinev, kuid

mitte lühem kui 1 nädal.

7. Lapse esmakordsel lasteaeda tulekul on vajalik rühma õpetajaid koheselt teavitada lapse tervislikest eripäradest, toitumisega seonduvast (toiduallergia jms), käitumise ja

harjumustega seotud tähelepanekutest või soovidest.

8. Lapse lasteaeda tulekul peab laps oskama iseseisvalt süüa ja käia potil,

püksmähkmeid kasutatakse vajadusel üksnes lõunaune ajal.

 

IV LAPSE LASTEAEDA TOOMINE JA KOJU VIIMINE

1. Hommikul lasteaeda tulles ja õhtul lasteaiast minnes võtab lapsevanem õpetajaga kontakti. Lapse saatmine peaukse juurest rühma ilma vanemata ei ole lubatud!

2. Laps tuleb ja läheb lasteaiast ainult lapsevanemaga või lapsevanema poolt määratud täiskasvanud isikuga.

3. Alaealisele, võõrale isikule ega ebakaines olekus inimesele last üle ei anta.

4. Vanem toob lapse lasteaeda ja tuleb järele õigeaegselt, arvestades päevakava järgnevaid aspekte:

a. hommikusöögiks, hiljemalt 8.20

b. kui laps tuleb lasteaeda hiljem või lahkub varem, teatab lapsevanem sellest eelnevalt

c. lapsevanem tuleb lapsele järele hiljemalt 17.45, et jõuaks lapse riietatud ja lahkuda enne kella 18.00.

5. Kui õpetaja on lapse vanemale üle andnud, vastutab lapse eest lapsevanem.

6. Lasteaia pidudel ja üritustel vastutab lapsevanem oma lapse käitumise eest ise ning seisab selle eest, et kaasas olevate pere nooremate või vanemate laste käitumine ei

häiriks teisi.

7. Lapsevanemal on keelatud jätta last üksinda lasteaia territooriumile või ruumidesse.

8. Vanem informeerib õpetajaid kodustest juhtumistest, mis võivad mõjutada lapse päeva (näiteks halvasti magatud öö vms), et õpetajad suudaksid last paremini mõista.

9. Koduse aadressi või telefoninumbri muutumisel teavitab vanem sellest õpetajaid esimesel võimalusel.

10. Lapsevanem ei sisene rühma välisjalanõudes.

 

V LASTEAIAST PUUDUMINE JA SÖÖMINE

1. Kui laps jääb puuduma, teavitab lapsevanem sellest lasteaeda kas Stuudiumi kaudu või rühmatelefonil.

a. Kui laps on puuduma märgitud eelmisel päeval enne kella 17.00, siis toiduraha järgmise päeva eest maksma ei pea;

2. Lasteaias on kolm toidukorda: hommikusöök kell 8.30, lõunasöök kell 12.00 ja õhtuoode kell 15.30.

3. Maiustuste rühma võtmine on lubatud ainult lapse sünnipäeva tähistamise puhul. Vanem annab maiustused rühmaõpetaja kätte, kes jagab need võrdselt kõigi laste vahel.

 

VI LASTE TERVIS JA HAIGUSED

1. Vanem toob lasteaeda terve lapse.

2. Rühmaõpetajal on õigus rühma mitte vastu võtta haigustunnustega last, kui tal on: köha, nohu, halb enesetunne, palavik, kõhulahtisus, nahalööve, silmapõletik, peatäid vms.

3. Laps, kes on toodud kollektiivi, võtab osa kõigist rühma tegevustest, k.a. õues viibimine.

4. Rühmaõpetajal on seadusega keelatud anda lapsele lasteaias ravimeid (v.a erandjuhud, kroonilised haigused, mil õpetaja lähtub raviarsti ettekirjutusest) ega luba ka lapsel neid iseseisvalt sisse võtta. Laps ravitakse terveks kodus.

5. Võimalusel taastub laps kaks päeva pärast tervenemist kodus.

6. Kui laps haigestub lasteaias, võtab rühmaõpetaja vanemaga kohe ühendust. Haige laps saadetakse koju.

7. Vanem teavitab õppeasutuse juhti (Suure-Jaani Kooli direktorit) või rühmaõpetajaid, kui laps on haigestunud nakkushaigusesse.

8. Vajadusel toetab lasteaias laste kõne arengut logopeed (lapsevanema allkirjastatud nõusolekul).

 

VII MÄNG JA ÕUESOLEK, LASTE TURVALISUSE TAGAMINE

1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

2. Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.

3. Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.

4. Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul on õpetaja või õpetajat abistav töötaja laste juures. Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.

5. Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

6. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühmatöötajad helkurvestides.

7. Lasteaias viibivad lapsed õues 1-2 korda päevas. Õues viibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest (tuule-külma indeksist). Madalama kui miinus 15 °C välisõhu temperatuuri korral lapsi õue ei viida.

8. Kõik lasteaias olevad lapsed osalevad õuetegevustes. Tuppa last jätta ei ole võimalik, kuna õues oleku ajal toimub rühmaruumide koristus ja tuulutamine.

9. Talveperioodil lasteaeda kaasa võetud isiklikud kelgud, suusad jm talispordivarustus peavad olema markeeritud. Lasteaed ei vastuta ööseks või nädalavahetuseks lasteaeda

jäetud lapse isiklike õuevahendite eest.

10. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, v.a lasteaeda teenindavatele transpordivahenditele. Asutuse ees olevas parklas vastutab lapsevanem lapse turvalisuse eest ise.

11. Laps ei võta lasteaeda nutiseadmeid, vägivalda õhutavaid või teistele ohtlikke mänguasju. Samuti ei ole lubatud mänguasjad, mida mängitakse suuga (nt. suupill, õhupall jm).

12. Lapsevanemad ja lasteaia töötajad on kohustatud teavitama rühma töötajat viivitamata või õppeasutuse juhti (Suure-Jaani Kooli direktorit) laste või lasteasutuse töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

13. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteaia kriisimeeskonna poolt.

 

VIII LASTE RIIETUS JA HÜGIEEN

1. Vanem toob lapse lasteaeda puhastes ja tervetes riietes ning korrastatud välimusega (küüned lõigatud, pea kammitud, pikad juuksed patsis).

2. Rühmas mängimiseks peavad lapsel olema mugavad vahetusjalanõud, mille laps saab ise jalga ning mis põrandat ei määri.

3. Magamiseks on lapsel pidžaama või öösärk, mis on nimega varustatud riidest kotis.

4. Lapsevanem kirjutab lapse riietele ja jalanõudele nimed sisse.

5. Lapsevanem jälgib, et lapse kapp oleks korras ning et kapis oleks piisavalt vahetusriideid (aluspesu, sokid, püksid/retuusid, pluus) ning olemasolevad riided oleksid puhtad ja terved.

6. Õues viibimiseks on lapsel ilmale vastavad õueriided. Külmal ja vihmasel perioodil peavad lapsel olema kapis tagavarakindad.

7. Peakate on aastaringselt kohustuslik!

8. Igal lapsel on kapis oma pabertaskurätikud ja kamm.

9. Laps ei kanna lasteaias rippuvaid ehteid (välja arvatud lasteaiapeod).

 

IX KOOSTÖÖ LAPSEVANEMAGA

 

1. Lapsevanem hoiab end pidevalt kursis laste tegemiste ja infoga Stuudiumis.

2. Vanem tutvub rühmareeglitega ja arutab nende täitmist lapsega.

3. Vanem suhtub lasteaia varasse heaperemehelikult ja õpetab hoolivat hoiakut ka lapsele.

4. Vanem osaleb vähemalt 1 kord aastas lapse arenguvestlusel.

5. Lapsevanem võtab osa lasteaias korraldavatest koosolekutest ja ühisüritustest.

 

Mob. 53 04 4308
E-post: vembu@sjk.edu.ee

SUURE-JAANI KOOLI SÜRGAVERE TEGUTSEMISKOHA
LASTEAIA LIITRÜHM VEMBU

KODUKORD

Käesoleva kodukorra aluseks on Koolieelse lasteasutuse seadus, Suure-Jaani Kooli põhimäärus, Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale, Eesti Vabariigi lastekaitse seadus ja teised õigusaktid, mis puudutavad lasteaia tegevuse korraldamist. Suure-Jaani Kooli Sürgavere õppekoha lasteaiarühma (edaspidi lasteaed) kodukord on täitmiseks lastevanematele, lasteaia töötajatele ja kõigile teistele isikutele, kes viibivad lasteaia territooriumil.

I ÜLDSÄTTED

1. Sürgavere lasteaed on avatud tööpäevadel kell 7.30 - 18.00.

2. Lasteaias on liitrühm, kus käivad 1,5-7aastased lapsed.


3. Neli korda aastas on lasteaia tööpäev lühendatud: enne jõulupüha, uut aastat, Vabariigi

aastapäeva ja jaanipäeva. Lasteaed on suletud riiklikel pühadel.

4. Suveperioodil on lasteaed suletud 42 päeva. Vajadusel saab lapse panna valvelasteaeda.

5. Lasteaed võib olla suletud eriolukordadel (elektrikatkestus, veeavarii, õppepäevad jms.).

6. Õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on lasteaia õppekava. Lasteaiarühm töötab oma

tegevuskava alusel.

II KOHATASU

1. Osalustasu ja toiduraha tuleb tasuda hiljemalt järgmise kuu 20. kuupäevaks lapsevanemale esitatud arve või makseteatise alusel.

2. Lapse lasteaias mitteviibimine ei vabasta lapsevanemat osalustasu maksmisest.

3. Osalustasu ei maksta aja eest, mil lasteaed on vallavalitsuse korralduse alusel suveperioodil suletud.

 

III LAPSE LASTEAEDA VASTUVÕTMINE

1. Lapse lasteaeda vastuvõtmine toimub Põhja-Sakala valla koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korra alusel.

2. Asutuse juht komplekteerib rühma laekunud kohasoovi avalduste alusel enne algava õppeaasta algust.

3. Lapse lasteaeda vastuvõtu taotlemiseks esitab vanem õppeasutuse juhile (Suure-Jaani Kooli direktorile) vormikohase avalduse, mille vorm on kättesaadav lasteaias kohapeal,

Suure-Jaani Kooli kodulehel http://sjk.edu.ee/index.php/dokumendid/ ja Põhja-Sakala valla koduleheküljel www.pohja-sakala.ee.

4. Lapsevanem informeerib asutuse juhti (Suure-Jaani Kooli direktorit) kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, et oleks võimalik kohandada lapse kasvukeskkond lapsest lähtuvalt (SM määrus 24.09.2010 nr 61 § 7 lg 2).

5. Vanema soovil korraldavad õpetajad enne lapse esmakordset lasteaeda tulekut omavahelise kokkusaamise.

6. Lapse esmakordsel lasteaeda tulekul leiab pere aega lapse harjutamiseks laste kollektiiviga. Sõltuvalt lapse iseloomust ja käitumisest on harjumisaeg erinev, kuid

mitte lühem kui 1 nädal.

7. Lapse esmakordsel lasteaeda tulekul on vajalik rühma õpetajaid koheselt teavitada lapse tervislikest eripäradest, toitumisega seonduvast (toiduallergia jms), käitumise ja

harjumustega seotud tähelepanekutest või soovidest.

8. Lapse lasteaeda tulekul peab laps oskama iseseisvalt süüa ja käia potil,

püksmähkmeid kasutatakse vajadusel üksnes lõunaune ajal.

 

IV LAPSE LASTEAEDA TOOMINE JA KOJU VIIMINE

1. Hommikul lasteaeda tulles ja õhtul lasteaiast minnes võtab lapsevanem õpetajaga kontakti. Lapse saatmine peaukse juurest rühma ilma vanemata ei ole lubatud!

2. Laps tuleb ja läheb lasteaiast ainult lapsevanemaga või lapsevanema poolt määratud täiskasvanud isikuga.

3. Alaealisele, võõrale isikule ega ebakaines olekus inimesele last üle ei anta.

4. Vanem toob lapse lasteaeda ja tuleb järele õigeaegselt, arvestades päevakava järgnevaid aspekte:

a. hommikusöögiks, hiljemalt 8.20

b. kui laps tuleb lasteaeda hiljem või lahkub varem, teatab lapsevanem sellest eelnevalt

c. lapsevanem tuleb lapsele järele hiljemalt 17.45, et jõuaks lapse riietatud ja lahkuda enne kella 18.00.

5. Kui õpetaja on lapse vanemale üle andnud, vastutab lapse eest lapsevanem.

6. Lasteaia pidudel ja üritustel vastutab lapsevanem oma lapse käitumise eest ise ning seisab selle eest, et kaasas olevate pere nooremate või vanemate laste käitumine ei

häiriks teisi.

7. Lapsevanemal on keelatud jätta last üksinda lasteaia territooriumile või ruumidesse.

8. Vanem informeerib õpetajaid kodustest juhtumistest, mis võivad mõjutada lapse päeva (näiteks halvasti magatud öö vms), et õpetajad suudaksid last paremini mõista.

9. Koduse aadressi või telefoninumbri muutumisel teavitab vanem sellest õpetajaid esimesel võimalusel.

10. Lapsevanem ei sisene rühma välisjalanõudes.

 

V LASTEAIAST PUUDUMINE JA SÖÖMINE

1. Kui laps jääb puuduma, teavitab lapsevanem sellest lasteaeda kas Stuudiumi kaudu või rühmatelefonil.

a. Kui laps on puuduma märgitud eelmisel päeval enne kella 17.00, siis toiduraha järgmise päeva eest maksma ei pea;

2. Lasteaias on kolm toidukorda: hommikusöök kell 8.30, lõunasöök kell 12.00 ja õhtuoode kell 15.30.

3. Maiustuste rühma võtmine on lubatud ainult lapse sünnipäeva tähistamise puhul. Vanem annab maiustused rühmaõpetaja kätte, kes jagab need võrdselt kõigi laste vahel.

 

VI LASTE TERVIS JA HAIGUSED

1. Vanem toob lasteaeda terve lapse.

2. Rühmaõpetajal on õigus rühma mitte vastu võtta haigustunnustega last, kui tal on: köha, nohu, halb enesetunne, palavik, kõhulahtisus, nahalööve, silmapõletik, peatäid vms.

3. Laps, kes on toodud kollektiivi, võtab osa kõigist rühma tegevustest, k.a. õues viibimine.

4. Rühmaõpetajal on seadusega keelatud anda lapsele lasteaias ravimeid (v.a erandjuhud, kroonilised haigused, mil õpetaja lähtub raviarsti ettekirjutusest) ega luba ka lapsel neid iseseisvalt sisse võtta. Laps ravitakse terveks kodus.

5. Võimalusel taastub laps kaks päeva pärast tervenemist kodus.

6. Kui laps haigestub lasteaias, võtab rühmaõpetaja vanemaga kohe ühendust. Haige laps saadetakse koju.

7. Vanem teavitab õppeasutuse juhti (Suure-Jaani Kooli direktorit) või rühmaõpetajaid, kui laps on haigestunud nakkushaigusesse.

8. Vajadusel toetab lasteaias laste kõne arengut logopeed (lapsevanema allkirjastatud nõusolekul).

 

VII MÄNG JA ÕUESOLEK, LASTE TURVALISUSE TAGAMINE

1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

2. Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.

3. Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.

4. Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul on õpetaja või õpetajat abistav töötaja laste juures. Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.

5. Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

6. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühmatöötajad helkurvestides.

7. Lasteaias viibivad lapsed õues 1-2 korda päevas. Õues viibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest (tuule-külma indeksist). Madalama kui miinus 15 °C välisõhu temperatuuri korral lapsi õue ei viida.

8. Kõik lasteaias olevad lapsed osalevad õuetegevustes. Tuppa last jätta ei ole võimalik, kuna õues oleku ajal toimub rühmaruumide koristus ja tuulutamine.

9. Talveperioodil lasteaeda kaasa võetud isiklikud kelgud, suusad jm talispordivarustus peavad olema markeeritud. Lasteaed ei vastuta ööseks või nädalavahetuseks lasteaeda

jäetud lapse isiklike õuevahendite eest.

10. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, v.a lasteaeda teenindavatele transpordivahenditele. Asutuse ees olevas parklas vastutab lapsevanem lapse turvalisuse eest ise.

11. Laps ei võta lasteaeda nutiseadmeid, vägivalda õhutavaid või teistele ohtlikke mänguasju. Samuti ei ole lubatud mänguasjad, mida mängitakse suuga (nt. suupill, õhupall jm).

12. Lapsevanemad ja lasteaia töötajad on kohustatud teavitama rühma töötajat viivitamata või õppeasutuse juhti (Suure-Jaani Kooli direktorit) laste või lasteasutuse töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

13. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteaia kriisimeeskonna poolt.

 

VIII LASTE RIIETUS JA HÜGIEEN

1. Vanem toob lapse lasteaeda puhastes ja tervetes riietes ning korrastatud välimusega (küüned lõigatud, pea kammitud, pikad juuksed patsis).

2. Rühmas mängimiseks peavad lapsel olema mugavad vahetusjalanõud, mille laps saab ise jalga ning mis põrandat ei määri.

3. Magamiseks on lapsel pidžaama või öösärk, mis on nimega varustatud riidest kotis.

4. Lapsevanem kirjutab lapse riietele ja jalanõudele nimed sisse.

5. Lapsevanem jälgib, et lapse kapp oleks korras ning et kapis oleks piisavalt vahetusriideid (aluspesu, sokid, püksid/retuusid, pluus) ning olemasolevad riided oleksid puhtad ja terved.

6. Õues viibimiseks on lapsel ilmale vastavad õueriided. Külmal ja vihmasel perioodil peavad lapsel olema kapis tagavarakindad.

7. Peakate on aastaringselt kohustuslik!

8. Igal lapsel on kapis oma pabertaskurätikud ja kamm.

9. Laps ei kanna lasteaias rippuvaid ehteid (välja arvatud lasteaiapeod).

 

IX KOOSTÖÖ LAPSEVANEMAGA

 

1. Lapsevanem hoiab end pidevalt kursis laste tegemiste ja infoga Stuudiumis.

2. Vanem tutvub rühmareeglitega ja arutab nende täitmist lapsega.

3. Vanem suhtub lasteaia varasse heaperemehelikult ja õpetab hoolivat hoiakut ka lapsele.

4. Vanem osaleb vähemalt 1 kord aastas lapse arenguvestlusel.

5. Lapsevanem võtab osa lasteaias korraldavatest koosolekutest ja ühisüritustest.