Koolielu

TugiteenusedÕPINÕUSTAMINE

Õpinõustamine on tegevused, mis toetavad õpilast, kelle hariduslikud erivajadused nõuavad õppetöö korraldamise või õpikeskkonna muutmist.

Haridusliku erivajaduse all peetakse silmas nii erilist võimekust ja andekust kui ka probleeme, mis on tingitud õpiraskustest, haigustest, puuetest, käitumis- ja tundeeluhäiretest või muudest keerulistest olukordadest.

Õpinõustamise alal teevad koostööd klassijuhatajad, aineõpetajad, klassiõpetajad ja kooli tugispetsialistid. Õpilase esmane abistaja ja tema vajaduste märkaja on aine- või klassiõpetaja.

Tugiõppe korraldamine Suure-Jaani Koolis

Puuduliku või nõrga veerandihindega õpilasele rakendab kool vastavalt kooli hindamisjuhendile järgmist tugiõppe korraldust:
klassijuhataja koordineerimisel aineõpetaja ettepanekul – ainealane arenguvestlus, konsultatsioon, järelevastamise plaan, tugispetsialistide abi
õppenõukogu otsusega klassijuhataja ettepanekul – õpiabi, individuaalse õppekava koostamine, nõustamiskomisjoni konsultatsioon.

Üldised toetusmeetmed

Õpetajate konsultatsioonid ja järelevastamise võimalused. Igal õpetajal on vähemalt üks kord nädalas kindel konsultatsiooniaeg, millal õpilased saavad igakülgset õpiabi. Konsultatsioonide graafik on kooli kodulehel. Aineõpetaja teatab oma konsultatsiooniaja õpilastele õppeperioodi alguses.
Vajadusel määratakse õpilasele õppenõukogu otsusega kohustuslik konsultatsioon ühes või mitmes õppeaines.
Pikapäevarühm 1.-4. klassi õpilastele

Õpiabitunnid

Õpiabitunnid on toeks õpiraskustega õpilastele II-III kooliastmes. Tundides arendatakse õpilase mälu, taju, tähelepanu ja mõtlemist erinevate ülesannete abil. Õpiabitunnid toimuvad väikestes gruppides (maksimaalselt 6 õpilast) ja õpetajal on võimalik õpilastega tegeleda individuaalselt, neid rohkem abistada ja toetada.

Logopeedi tunnid

Lugemis- ja kirjutamisraskustega laste toetamiseks toimuvad I-II kooliastmes logopeedi tunnid.

Arenguvestlused (klassijuhataja-lapsevanem-õpilane)

Vähemalt üks kord õppeaastas viiakse iga õpilasega läbi arenguvestlus, mille eesmärgiks on leida lapsele arenguks parimad ja soodsamad tingimused, toetada ühiselt lapse motiveeritust enesearendamisel, anda hinnang õppekavas sätestatud pädevustele ja leppida kokku eeloleva perioodi eesmärkides.

Individuaalne õppekava (IÕK)

Õppenõukogu otsusega koostatakse õpiraskusega või pikemat aega puudunud õpilasele vajadusel individuaalne õppekava ühes või mitmes õppeaines.

Andekate õpilaste arengut toetavad meetmed

diferentseeritud õppeülesanded ja projektitööd
individuaalne juhendamine
koolisisesed ja -välised konkursid ja võistlused
näitused ja esinemised kooli, valla, maakonna tasandil
kooli ürituste organiseerimisele kaasaaitamine
huviringid
õpilasesindus
TEK-meeskond

Õpilaste ja lastevanemate nõustamisega tegelevad:

 • Direktor Evald Sepp
 • Õppejuht Katrin Nurk
 • Huvijuht Siivi Univer
 • HEV koordinaator Reet Hindriks
 • Sotsiaalpedagoog Eva-Liisa Vaarik
 • Nõustaja Luivi Kruusmäe
 • Kooliõde Eneli Kaugerand-

E 8:00-11:30

K 12:00-15:00

R 8:00-14:00

Mure või küsimusega võib pöörduda eneli.kaugerand@tnpk.ee

ÕPINÕUSTAMINE

Õpinõustamine on tegevused, mis toetavad õpilast, kelle hariduslikud erivajadused nõuavad õppetöö korraldamise või õpikeskkonna muutmist.

Haridusliku erivajaduse all peetakse silmas nii erilist võimekust ja andekust kui ka probleeme, mis on tingitud õpiraskustest, haigustest, puuetest, käitumis- ja tundeeluhäiretest või muudest keerulistest olukordadest.

Õpinõustamise alal teevad koostööd klassijuhatajad, aineõpetajad, klassiõpetajad ja kooli tugispetsialistid. Õpilase esmane abistaja ja tema vajaduste märkaja on aine- või klassiõpetaja.

Tugiõppe korraldamine Suure-Jaani Koolis

Puuduliku või nõrga veerandihindega õpilasele rakendab kool vastavalt kooli hindamisjuhendile järgmist tugiõppe korraldust:
klassijuhataja koordineerimisel aineõpetaja ettepanekul – ainealane arenguvestlus, konsultatsioon, järelevastamise plaan, tugispetsialistide abi
õppenõukogu otsusega klassijuhataja ettepanekul – õpiabi, individuaalse õppekava koostamine, nõustamiskomisjoni konsultatsioon.

Üldised toetusmeetmed

Õpetajate konsultatsioonid ja järelevastamise võimalused. Igal õpetajal on vähemalt üks kord nädalas kindel konsultatsiooniaeg, millal õpilased saavad igakülgset õpiabi. Konsultatsioonide graafik on kooli kodulehel. Aineõpetaja teatab oma konsultatsiooniaja õpilastele õppeperioodi alguses.
Vajadusel määratakse õpilasele õppenõukogu otsusega kohustuslik konsultatsioon ühes või mitmes õppeaines.
Pikapäevarühm 1.-4. klassi õpilastele

Õpiabitunnid

Õpiabitunnid on toeks õpiraskustega õpilastele II-III kooliastmes. Tundides arendatakse õpilase mälu, taju, tähelepanu ja mõtlemist erinevate ülesannete abil. Õpiabitunnid toimuvad väikestes gruppides (maksimaalselt 6 õpilast) ja õpetajal on võimalik õpilastega tegeleda individuaalselt, neid rohkem abistada ja toetada.

Logopeedi tunnid

Lugemis- ja kirjutamisraskustega laste toetamiseks toimuvad I-II kooliastmes logopeedi tunnid.

Arenguvestlused (klassijuhataja-lapsevanem-õpilane)

Vähemalt üks kord õppeaastas viiakse iga õpilasega läbi arenguvestlus, mille eesmärgiks on leida lapsele arenguks parimad ja soodsamad tingimused, toetada ühiselt lapse motiveeritust enesearendamisel, anda hinnang õppekavas sätestatud pädevustele ja leppida kokku eeloleva perioodi eesmärkides.

Individuaalne õppekava (IÕK)

Õppenõukogu otsusega koostatakse õpiraskusega või pikemat aega puudunud õpilasele vajadusel individuaalne õppekava ühes või mitmes õppeaines.

Andekate õpilaste arengut toetavad meetmed

diferentseeritud õppeülesanded ja projektitööd
individuaalne juhendamine
koolisisesed ja -välised konkursid ja võistlused
näitused ja esinemised kooli, valla, maakonna tasandil
kooli ürituste organiseerimisele kaasaaitamine
huviringid
õpilasesindus
TEK-meeskond

Õpilaste ja lastevanemate nõustamisega tegelevad:

 • Direktor Evald Sepp
 • Õppejuht Katrin Nurk
 • Huvijuht Siivi Univer
 • HEV koordinaator Reet Hindriks
 • Sotsiaalpedagoog Eva-Liisa Vaarik
 • Nõustaja Luivi Kruusmäe
 • Kooliõde Eneli Kaugerand-

E 8:00-11:30

K 12:00-15:00

R 8:00-14:00

Mure või küsimusega võib pöörduda eneli.kaugerand@tnpk.ee