Meie lood

Pakume tööd haridustehnoloogile 13. november Huvijuht


Haridustehnoloog 

Tööülesanded

Arendada koolis e-õpet. Koordineerida IKT integreerimist ainekavasse ning toetada, nõustada ja abistada õpetajaid IKT rakendamisel õppetöös.

1.1. Kogub, süstematiseerib ja levitab regulaarselt IKT alast infot;
1.2. nõustab kooli töötajaid IKT alastes küsimustes;
1.3. abistab pedagooge õpitarkvara leidmisel ja selle kasutusele võtmisel;
1.4. nõustab pedagooge digitaalsete õpiobjektide loomisel;
1.5. korraldab erinevaid IKT alaseid koolitusi kooli töötajatele;
1.6. kogub informatsiooni e-õppe võimaluste kasutamise, selgitab välja sellega seotud probleemid ning vajadused koolis;
1.7. korraldab e-õppe toimumist koolis;
1.8. kaasab IKT-põhise õpikeskkonna kujundamisse õppijaid, rakendab meeskonnatöö põhimõtteid;
1.9. koordineerib infotehnoloogia ja teiste õppeainete vahelist integratsiooni;
1.10. on kursis ja aitab pedagoogidel osaleda erinevates Eesti-sisestes ja rahvusvahelistes IKT alastes
projektides;
1.11. planeerib koostöös kooli juhtkonnaga arvutiklassi kasutamist;
1.12. täidab IKT valdkonda puudutavaid statistilisi aruandeid;
1.13. esindab kooli IKT valdkonda puudutavates küsimustes;
1.14. osaleb kooli arendustegevuses ning teeb ettepanekuid koolis infotehnoloogia valdkonnas
tarvilike uuenduste algatamiseks;
1.15. osaleb kooli arengukava koostamisel;
1.16. on abiks kooli teabelevi korraldamisel;
1.17. osaleb kooli kodulehe arendamises;
1.18. täidab IKT valdkonda puudutavaid statistilisi aruandeid enda valduses oleva info kohta
1.19.analüüsib pidevalt oma tööd, kasutab oma tööle tagasiside saamiseks erinevaid meetodeid;
1.20. määratleb oma koolitusvajadusi ning täiendab oma kutsealaseid teadmisi ja oskusi;
1.21. osaleb koolisisestel koolitustel;
1.22. tegutseb aktiivse meeskonnaliikmena, õppidest teistelt ning jagades oma teadmisi, oskusi ning õnnestumisi kolleegidega;

Omalt poolt pakume

Sõbralikku, rõõmsameelset, koostööd väärtustavat  ja toetavat meeskonda.
Puhkus alati suveperioodil.
Huvitavat ja mitmekesist tööd.

Sooviavaldus, CV, motivatsioonikiri ning haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata  15. detsembriks  2023 aadressile kandideerimine@sjk.edu.ee.

Lisainfo: kanselei, telef. 4372051

Tööle asumine esimesel võimalusel.

Haridustehnoloog 

Tööülesanded

Arendada koolis e-õpet. Koordineerida IKT integreerimist ainekavasse ning toetada, nõustada ja abistada õpetajaid IKT rakendamisel õppetöös.

1.1. Kogub, süstematiseerib ja levitab regulaarselt IKT alast infot;
1.2. nõustab kooli töötajaid IKT alastes küsimustes;
1.3. abistab pedagooge õpitarkvara leidmisel ja selle kasutusele võtmisel;
1.4. nõustab pedagooge digitaalsete õpiobjektide loomisel;
1.5. korraldab erinevaid IKT alaseid koolitusi kooli töötajatele;
1.6. kogub informatsiooni e-õppe võimaluste kasutamise, selgitab välja sellega seotud probleemid ning vajadused koolis;
1.7. korraldab e-õppe toimumist koolis;
1.8. kaasab IKT-põhise õpikeskkonna kujundamisse õppijaid, rakendab meeskonnatöö põhimõtteid;
1.9. koordineerib infotehnoloogia ja teiste õppeainete vahelist integratsiooni;
1.10. on kursis ja aitab pedagoogidel osaleda erinevates Eesti-sisestes ja rahvusvahelistes IKT alastes
projektides;
1.11. planeerib koostöös kooli juhtkonnaga arvutiklassi kasutamist;
1.12. täidab IKT valdkonda puudutavaid statistilisi aruandeid;
1.13. esindab kooli IKT valdkonda puudutavates küsimustes;
1.14. osaleb kooli arendustegevuses ning teeb ettepanekuid koolis infotehnoloogia valdkonnas
tarvilike uuenduste algatamiseks;
1.15. osaleb kooli arengukava koostamisel;
1.16. on abiks kooli teabelevi korraldamisel;
1.17. osaleb kooli kodulehe arendamises;
1.18. täidab IKT valdkonda puudutavaid statistilisi aruandeid enda valduses oleva info kohta
1.19.analüüsib pidevalt oma tööd, kasutab oma tööle tagasiside saamiseks erinevaid meetodeid;
1.20. määratleb oma koolitusvajadusi ning täiendab oma kutsealaseid teadmisi ja oskusi;
1.21. osaleb koolisisestel koolitustel;
1.22. tegutseb aktiivse meeskonnaliikmena, õppidest teistelt ning jagades oma teadmisi, oskusi ning õnnestumisi kolleegidega;

Omalt poolt pakume

Sõbralikku, rõõmsameelset, koostööd väärtustavat  ja toetavat meeskonda.
Puhkus alati suveperioodil.
Huvitavat ja mitmekesist tööd.

Sooviavaldus, CV, motivatsioonikiri ning haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata  15. detsembriks  2023 aadressile kandideerimine@sjk.edu.ee.

Lisainfo: kanselei, telef. 4372051

Tööle asumine esimesel võimalusel.