Vembu kodukord

                                                                 KINNITATUD

                                                          Suure-Jaani Kooli

             direktori käskkirjaga 31. august 2015 nr 1-3/40 

Suure-Jaani Kooli Sürgavere õppekoha

lasteaia liitrühm Vembu

KODUKORD

Käesoleva kodukorra aluseks on Koolieelse lasteasutuse seadus, Suure -Jaani Kooli põhimäärus, Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale, Eesti Vabariigi lastekaitse seadus ja teised õigusaktid, mis puudutavad lasteaia tegevuse korraldamist.

Suure-Jaani Kooli Sürgavere õppekoha lasteaia (edaspidi lasteaed) kodukord on täitmiseks lastevanematele, lasteaia töötajatele ja kõigile teistele isikutele, kes viibivad lasteaia territooriumil.

I LASTE LASTEAEDA VASTUVÕTMINE

1. Laste lasteaeda vastuvõtmine toimub Suure-Jaani valla koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korra alusel.

2. Asutuse direktor komplekteerib rühma laekunud kohasoovi avalduste alusel enne algava õppeaasta algust.

4. Lapse lasteaeda vastuvõtu taotlemiseks esitab vanem lasteaia direktorile vormikohase avalduse , mille vorm on kättesaadav lasteaias kohapeal ja Suure-Jaani Kooli kodulehel https://sjk.edu.ee/index.php/dokumendid/ ning Suure-Jaani valla koduleheküljel www.suure-jaani.ee.

5. Lapsevanem informeerib direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, et oleks võimalik kohandada lapse kasvukeskkond lapsest lähtuvalt (SM määrus 24.09.2010 nr 61 § 7 lg 2).

6. Enne lapse esmakordset lasteaeda tulekut lepivad rühma õpetajad ja pere kokku omavahelise kokkusaamise kas lapse kodus või lasteaias.

7. Lasteaias käimist alustades tuua perearstilt kaasa esmane tõend, et laps võib käia kollektiivis.

8. Lapse esmakordselt lasteaeda tulles tuleb leida aega lapse harjutamiseks laste kollektiiviga. Sõltuvalt lapse iseloomust ja käitumisest on harjumisaeg erinev, kuid mitte lühem kui 1 nädal.

9. Lapse esmakordselt lasteaeda tulles on vajalik rühma õpetajaid koheselt teavitada lapse tervislikest eripäradest, toitumisega seonduvast (toiduallergia jms), käitumise ja harjumustega seotud tähelepanekutest või soovidest.

10. Lapse lasteaeda tulles peab laps oskama iseseisvalt süüa ja käia potil ning mähkmeid kasutatakse vajadusel üksnes lõunaune ajal.

II LAPSE LASTEAEDA TOOMINE JA KOJU VIIMINE

1. Lasteaed on avatud kell 7.30 – 18.00ni.

2. Lapsevanem peab arvestama, et ta jõuab lapsele järgi, lapse riietatud ja koos lapsega lasteaiast lahkuda hiljemalt kella 17.55-ks.

3. Hommikusööki söövad lapsed palume tuua lasteaeda hiljemalt kell 8.15.

4. Planeeritud õppe- ja kasvatustegevused algavad kell 9.30 . Lapsevanemal on õigus tuua laps lasteaeda ja viia lasteaiast ära talle sobival kellaajal arvestades rühma päevakava. Soovitav on laps tuua enne õppetegevuse algust. Lapse toomine õppetegevuse ajal häirib teiste laste keskendumist ning juhib tähelepanu õppetöölt kõrvale. Erandolukordadest teavitada õpetajaid 8.00ks.

5. Lapsevanem teavitab vajadusel rühmaõpetajaid kodustest sündmustest ja lapse füüsilisest ning emotsionaalsest seisundist, see aitab rühma personalil last ja tema käitumist paremini mõista.

6. Laps tuleb lasteaeda ja läheb lasteaiast ära koos täiskasvanud saatjaga, kes hommikul annab lapse isiklikult üle rühma õpetajale ja õhtul lahkub, võttes eelnevalt õpetajaga kontakti. Hommikul ja õhtul riietab lapse vanem või lapse saatja. Kui lapsele tuleb õhtul järgi keegi teine täiskasvanu, siis teavitada sellest rühma õpetajat.

7. Õpetaja ei anna last kojuminekuks üle alaealisele, võõrale või alkoholijoobes isikule. Alkoholijoobes isikust teavitatakse lasteaia direktorit, vallavalitsuse sotsiaaltöötajat või vajadusel valda teenindavat politseikonstaablit.

8. Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järele õigeaegselt, on tal kohustus teatada sellest koheselt rühma õpetajale. Lapsest, kellele pole lasteaia sulgemiseks järele tuldud, teatab rühma õpetaja lasteaia direktorile, sotsiaaltöötajale või politseile.

9. Soovitav on, et vanema rühma laps käiks lasteaias pidevalt kohal. See loob eelduse, et laps omandab teadmised ja oskused vastavalt lasteaia õppekavale ning saavutab eeldatava koolivalmiduse.

10. Lasteaed on suletud riiklikel pühadel.

11. Lasteaia lahtiolekuaeg on lühendatud uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval kolme tunni võrra.

12. Lasteaed võib olla suletud eriolukordadel (elektrikatkestus, veeavarii jms).

14. Suvekuudel on Sürgavere õppekoha lasteaed kollektiivpuhkusel. Vallas on avatud suverühm, ühes valla 3st lasteaias.

III LAPSE RIIETUS

1. Laps tuleb lasteaeda puhaste ja tervete riietega ning korrastatud välimusega sh on korrastatud lapse juuksed. Tüdrukutel, kelle on pikad juuksed, peavad olema need patsis või soengusse seatud.

2. Laste riided ja jalanõud ning muud esemed on soovitav märgistada lapse nimega, et vältida nende kadumist ja vahetusse minemist.

3. Lasteaias on vajalik vahetusriiete ja mugavate vahetusjalanõude (libisemiskindla tallaga, kindlalt jalas püsivad) olemasolu. Lõunauinakuks sobivad pidžaama või öösärk nimega varustatud, kergelt suletavas riidest kotis. Lapsel on oma kamm, taskurätik nina puhastamiseks ning väikeste äparduste puhuks vahetuspesu, sokid, sukapüksid. Liikumistegevuseks vajalikud dressipüksid või retuusid ja t-tärk. Spordijalanõudeks jalga toetavad, libisemist takistavad , põrandat mittemäärivate taldadega kerged jalanõud.

4. Õues viibimiseks palume tuua ilmale sobilikud, kergesti selga pandavad ning lihtsate kinnitustega mänguriided. Lapse riietel ei tohiks olla pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile. Suvel on õues vajalik peakate. Jahedamal perioodil on vajalikud õuekindad, sõrmikud võib anda lapsele, kes oskab neid iseseisvalt kätte panna. Talvel võiks lapsele kapis olla tagavarakindad.

5. Lapsevanem jälgib, et lapse lasteaias kasutusel olevad riided ja isiklikud asjad on puhtad ja korrastatud. lase kapp oleks korras.

IV LAPSE TERVIS

1. Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist (SM määrus 24.09.2010 nr 61 § 13 lg 1). Rühma õpetajal on õigus keelduda rühma vastu võtmast last, kellel on palavik, kõhulahtisus, silmapõletik, tugev nohu, köha, oksendamine, pedikuloos (täid) või muud viirus- ja nakkushaiguste sümptomid.

2. Rühma õpetajal on keelatud anda lastele ravimeid (v.a. esmaabi), ega lubata ka lapsel neid iseseisvalt sisse võtta. Kroonilise haiguse puhul võib anda lasteasutuses ravimeid erandjuhtudel arsti ettekirjutusel (nt suhkruhaigele) üksnes lapsevanema vastutusel.

3. Päeva jooksul haigestunud lapse juurde kutsutakse lapsevanem ning laps saadetakse olenevalt lapse tervise seisundist kas koju või tervishoiuasutusse.

4. Lasteasutuses lapsega toimunud õnnetusjuhtumi korral informeerib õpetaja sellest lapsevanemat ja direktorit, vajadusel kutsutakse kiirabi. Lapsevanema või kiirabi tulekuni osutatakse lapsele vajadusel esmaabi ja lapsel võimaldatakse lamada järelvalve all. Õnnetusjuhtumi kohta koostatakse õnnetusjuhtumi raport.

5. Nakkushaiguse (silmapõletik, tuulerõuged, sarlakid, leetrid jne) ilmnemisel tuleb lapsevanemal teavitada koheselt oma rühma õpetajat, kes informeerib sellest direktorit.

6. Direktor teavitab kõiki lapsevanemaid lasteaias esinevast nakkusohust või pedikuloosi juhtumist e-kirjaga. Nakkushaiguspuhangust teavitatakse ka Terviseametit.

7. Pärast haigestumist (kui laps on haige olnud rohkem kui 3 päeva) lasteaeda tulemisel on vajalik tuua tõend, millel kirjas (soovitavalt) puudumise põhjus.

8. Juhul, kui lapsevanem on last lubamatul viisil kohelnud, on lasteaia direktor ja valla sotsiaaltalitus pädevad sekkuma konflikti lahendamisse ning vajadusel tegema esildise süüdioleva isiku karistamiseks (Eesti Vabariigi lastekaitse seadus § 31 punkt 2).

V MÄNG JA ÕUESOLEK, LASTE TURVALISUSE TAGAMINE

1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

2. Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.

3. Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.

4. Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.

5. Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul on õpetaja või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni seitsme lapse, liitrühmas kuni üheksa lapse, lasteaiarühmas kuni kümne lapse, sobitusrühmas kuni kaheksa lapse ning erirühmas sõltuvalt laste erivajadusest kahe kuni kuue lapse kohta. Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.

6. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

7. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.

8. Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel värava, et tagada laste turvalisus.

9. Lasteaias viibivad lapsed õues 1-2 korda päevas. Õues viibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest (tuule-külma indeksist). Madalama kui miinus 15 °C välisõhu temperatuuri korral lapsi õue ei viida.

10. Kõik lasteaias olevad lapsed osalevad õuetegevustes. Tuppa last jätta ei ole võimalik, kuna õues oleku ajal toimub rühmaruumide koristus ja tuulutamine.

11. Lapsel on kohustuslik kanda jalgrattakiivrit, kui ta sõidab 2-rattalise jalgrattaga, tõuke rattaga, (Sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61„Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale § 9 lg 9), 3-rattalise jalgrattaga sõites on kiiver soovituslik.

12. Talveperioodil lasteaeda kaasa võetud isiklikud kelgud, suusad jm talispordivarustus palume markeerida. Lasteaed ei vastuta ööseks või nädalavahetuseks lasteaeda jäetud lapse isiklike õuevahendite eest.

13. Lasteaia õue ala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavale transpordivahenditele. Asutuse ees olevas parklas vastutab lapsevanem lapse turvalisuse eest ise.

14. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele.

Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest. Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.

15. Lapsevanemad ja lasteaia töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste või lasteasutuse töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

16. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteaia kriisimeeskonna poolt.

VI LAPSEVANEMA OSALUSTASU JA TOIDURAHA ARVESTAMINE

1. Lapsevanema osalustasu suurus on kehtestatud Suure-Jaani valla volikogu poolt (5% miinimumpalgast). Kuna lasteaed on suvel 1 kuu ulatuses suletud, siis arvestatakse osalustasu 11 kuud.

2. Lapse toidukulu päevamaksumuse kehtestab lasteaia hoolekogu.

3. Lapsevanemal on võimalik loobuda mõnest toidukorrast (hommiku- või ootesöök), tehes sellekohase avalduse rühma õpetajale. Toidukordi saab muuta täiskuude lõikes.

4. Lapsevanem teavitab telefoni teel oma rühma õpetajat lapse puuduma jäämisest või tagasitulekust lasteaeda hiljemalt eelmise päeva kella 17.00-ks, nädalavahetusel hiljemalt esmaspäeva hommikul kella 8.00-ks. Õigeaegse teavitamise puhul toimub toidult maha arvestus alates puudumise esimesest päevast. Mitteteatamise korral maksustatakse esimene puudutud päev ja maha arvestus tehakse alates teisest puudutud päevast.

5. Arve lapsevanema osalustasu ja toiduraha maksmiseks väljastab vallavalitsuse raamatupidamine lapsevanema e-postile. Selle puudumise korral saab lapsevanem arve paberkandjal rühmaõpetajalt.

6. Palume arve tasuda igakuiselt hiljemalt 20-daks kuupäevaks.

7. Makseraskuste korral palume pöörduda koheselt Suure-Jaani valla sotsiaalosakonda.

8. Lasteaiatasude võlgnevuse korral 2 kuu ulatuses, on lasteaial õigus last mitte vastu võtta enne, kui võlgnevus on likvideeritud. Kui lapsevanem (eestkostja või hooldaja) ei ole kolm (3) kuud järjest tasunud toidukulu ja õppevahendite tasu, kaotab laps koha lasteasutuses.

9. Infot lapsevanema osalustasu kasutamise kohta saab direktorilt.

VII KOOSTÖÖ LASTEVANEMATEGA

1. Lasteaed on lapse jaoks teine kodu, mis saab tõeliselt turvaliseks ja heaks kasvu-, arengu- ja mängukeskkonnaks ainult läbi pideva koostöö Teie ja lasteaia personali vahel, sellepärast on Teie osalemine lasteaia üritustel, nõupidamistel ja muudes koostööprojektides väga oluline.

2. Info lasteaias toimuvate ettevõtmiste ja ürituste kohta, menüü ja muud olulised teated on lastevanematele välja pandud rühma infostendil ja lasteaia koduleheküljel https://sjk.edu.ee/index.php/lapsevanemale/toitlustamine-koolis/surgavere-menuu/. Iga nädalane info õppe- ja kasvatustegevuse kohta on välja pandud rühma infostendil.

3. Kaks kord aastas toimub lastevanemate üldkoosolek.

4. Üks kord aastas toimuvad arenguvestlused. Vajadusel ja kokkuleppel lastevanematega toimuvad täiendavad vestlused.

5. Info, abi, nõuande jne saamiseks või ettepanekute tegemiseks tuleb pöörduda rühma õpetaja, asutuse direktori, logopeedi, või hoolekogu liikmete poole.

6. Lasteaias tähistatakse laste sünnipäevi vastavalt rühma traditsioonidele ja kokkuleppele lastevanematega

7. Palun teatage õpetajale, kui Teie kontaktandmed (telefoninumbrid, e-post, aadress) on muutunud.

VIII KODUKORRA KINNITAMINE, MUUTMINE JA TÄIENDAMINE.

1. Kodukorra kinnitab lasteaia direktor, kuulates ära hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu arvamuse.

2. Ettepanekuid kodukorra muutmiseks võivad teha lapsevanemad, pedagoogid ja vallavalitsuse esindajad.