Rahulolu küsitlus

Rahuloluküsitlus andis tänuväärt teavet

Suure-Jaani koolil saab peagi ümber esimene õppeaasta. See on olnud keeruline, kuid huvitav aeg, mida on täitnud nii harjumuspärased, kooli igapäevarutiini kuuluvad tegevused, mured ja rõõmud kui ka palju seda, mis seotud reformijärgse segaduse, uue loomise ja sellega kohanemisega.

On väga hea, et Suure-Jaani vald kordas möödunud aastal läbi viidud õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate tagasisideküsitlust kooliga rahulolu kohta ka sel aastal. Küsitluse tulemused andsid palju väga väärtuslikku infot meie tegevuse, meie tugevate külgede, aga ka arenemisvajaduste koha. Hea meel on tõdeda, et midagi üllatavat ega aimamatut küsitlustulemustest ei ilmnenud. Probleemid, mis enim esile tõsteti, on meile teada ja nendega tegeletakse.

Küsitluse tulemused räägivad üsna selgelt, et koolireform ja muudatuste vajalikkus on paljudele endiselt arusaamatu. Seepärast mõistame kriitilisi arvamusi koolireformi ja praeguse olukorra suhtes ning loodame, et küsitlustulemuste lugejal jätkub tarkust teha vahet, milline kriitika puudutab otseselt kooli ja selles toimuvat, milline aga reformiprotsessi ja sellega rahulolematust.

Milline on meie kooli identiteet? See on käesoleval aastal olnud kõige intrigeerivam teema – on ju suur osa koolis toimuvast ühel või teisel moel just identiteedi kandja. Tegelikult on meil viis identiteeti: Kildu, Suure-Jaani, Sürgavere ja Tääksi koolide identiteet, mis on muutumas, uuenemas, kuid sügavalt seotud vanade traditsioonide ja koolide pika ajalooga. Meie viies identiteet on meie ühine. Selleks, et me võime rääkida ühest ja ainsast Suure-Jaani Kooli identiteedist ehk kõigile vastuvõetavast viisist enese määratlemiseks, kulub veel mitu aastat.

Olgu öeldud, et olukord, kus igas koolimajas oli juhtkond igapäevaselt olemas, on meie koolide puhul möödanik. See, et direktor, õppejuht või huvijuht ei viibi igapäevaselt kohal, on paratamatu. Sellekohased märkused võtame teadmiseks, kuid me ei saa kunagi tagada olukorda, kus näiteks samal ajal kõigis koolimajades toimuval aktusel on kohal koolijuht. Kildu, Sürgavere ja Tääksi on ühe suure kooli osad, kus kõige tähtsamaks juhiks pole mitte direktor. Neis koolimajades valitseva õhkkonna, hoiakud ja kvaliteetse kulgemise määrab ära iga selle maja töötaja, kes kujundab otseselt kooli mainet.

Küsitluste tulemustes valmistab enim muret koolikiusamine. Statistiliselt on teada, et üle Eesti kannatab keskmiselt 20% õpilastest koolikiusamise all ja ka meie kooli näitajad on samas suurusjärgus. See teadmine meid ei rahulda. Me soovime koolikiusamisest lahti saada. Oleme liitunud Soomest alguse saanud KIVA (kiusamisvaba) kooli liikumisega. Meil on moodustatud KIVA-meeskond, kes on juba koolitust saanud ning alates 2015. aasta septembrist kuulub klasside õppekavasse ka KIVA programm. Meie eesmärk on tõsta õpilaste teadlikkust, pöörata kiusamisele suuremalt tähelepanu. Leida kiusajad ja eelkõige nendega tegeleda pole meie ainus siht. Iga laps peab õppima kiusamise ära tundma, peab omandama julguse rääkida ära, kui kedagi kiusatakse.

Kuidas edasi? Loomulikult on parimate õppimisvõimaluste tagamine, et igale õpilasele pakkuda just tema võimetele vastav kvaliteetne haridus, meie põhiroll. Meie uus koduleht on igapäevaselt arendamises ja muutmises, oleme tänulikud igasuguse tagasiside eest, mis aitab seda kasutajasõbralikumaks muuta. Lastevanematega tihedam suhtlemine, info jagamine nii kodulehe kui e-kooli kaudu, tihedam koostöö kodude ja kogukonnaga, koolimeeskonna suurema ühtsuse saavutamine ja veel suurema tähelepanu pööramine igale erinevate vajadustega lapsele – need on tegevused, millele muu hulgas soovime uuel aastal rohkem aega pühendada.

Epp Välba
Suure-Jaani Kooli direktor