Päevakava

KEHTESTATUD direktori 12.09.2019 

                         käskkirjaga nr 1-3/13

SUURE-JAANI KOOLI PÄEVAKAVA

Aluseks on Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ja sotsiaalministri 27. märtsi 2001. a. määrus nr 36 “Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele”. 

I Üldosa 

1. Päevakava sätestab koolipäeva ajalise korralduse. 

2. Päevakava sätestab õpetajatele ja õpilastele esitatavad põhinõuded 

3. Päevakava osa on tunniplaan, mida muudetakse vastavalt vajadusele. 

Tunniplaan avalikustatakse kooli veebilehel. 

II Koolipäeva korraldus 

1. Koolimaja uksed avatakse Suure-Jaani õppekohas kell 7.00, Tääksi õppekohas kell 7.00, Sürgavere õppekohas kell 8.00, Vastemõisa õppekohas kell 7.45

2. Üleriided ja välisjalatsid jäetakse garderoobi. Suure-Jaani õppekohas on garderoobis hommikuti administraatorile abiks klassikorrapidaja. 

3. Õppetöö Suure-Jaani õppekohas algab kell 8.30, Tääksi õppekohas kell 8.10, Sürgavere õppekohas kell 8.35, Vastemõisa õppekohas kell 8.15.

4. Õppetunni alguseks antakse Suure-Jaani õppekohas kaks koolikella. Tääksis, Sürgaveres ja Vastemõisas heliseb üks kell. 

5. Suure-Jaani õppekohas on esimene koolikell õpilasele märguandeks klassi juurde liikumisel. 

6. Teine koolikell on õppetunni alustamiseks. 

7. Tunni lõpetab õpetaja. 

8. Tunni pikkus on üldjuhul 45 minutit. 

9. Koolikell heliseb Suure-Jaanis, Sürgaveres ja Vastemõisas programmeeritud kooliraadio süsteemi alusel. Tääksis helistab kella koolitädi. 

10. Tunnid toimuvad alljärgnevalt:

Suure-Jaani õppekohas:

 1. tund 08.30-9.15
 2. tund 09.25-10.10
 3. tund 10.20-11.05
 4. tund 11.30-12.15
 5. tund 12.35-13.20
 6. tund 13.30-14.15
 7. tund 14.20-15.05
 8. tund 15.15-16.00

Sürgavere õppekohas E-N

 1. tund 08.35-09.20
 2. tund 09.30-10.15
 3. tund 10.25-11.10
 4. tund 11.20-12.05
 5. tund 12.30-13.15
 6. tund 13.25-14.10
 7. tund 14.20-15.05

Sürgavere õppekohas reedel

 1. tund 08.35-09.20
 2. tund 09.30-10.15
 3. tund 10.25-11.10
 4. tund 11.30-12.15
 5. tund 12.25-13.10
 6. tund 13.15-14.00

Vastemõisa õppekohas

 1. tund 08.15-09.00
 2. tund 09.10-09.55
 3. tund 10.05-10.50
 4. tund 11.00-11.45
 5. tund 12.00-12.45
 6. tund 12.55-13.40
 7. tund 13.50-14.35

Tääksi õppekohas

 1. tund 08.10-08.55
 2. tund 09.05-09.50
 3. tund 10.00-10.45
 4. tund 10.55- 11.40
 5. tund 12.00-12.45
 6. tund 12.55-13.40
 7. tund 13.50-14.35

11. Toitlustamine toimub Suure-Jaani Kooli õppekohas Suure-Jaani Kooli sööklas kahes vahetuses. Kell 11:05 söövad 1.-5. klasside õpilased ning kell 12:15 söövad 6.-9. klasside õpilased. Tääksi õppekohas toitlustatakse õpilasi Tääksi sööklas kell 11.40. Sürgavere õppekohas on lõuna kell 12.05 Sürgavere kooli sööklas. Vastemõisa õppekohas toitlustatakse õpilasi Vastemõisa majas kell 11.45.

12. Suure-Jaani õppekoha õpilaste infovahetunnid on igal esmaspäeval kell 11:05- 6.-9. klassile ja kell 12:15 1.-5. klassile. Õpetajate infokoosolek on esmaspäeviti kell 8:00. Tääksi õppekoha õpetajate infokoosolek on teisipäeviti kell 14.00. Sürgavere õppekoha õpetajate infokoosolek on kolmapäeviti kell 14.00. Vastemõisa õppekoha õpetajate infokoosolek on neljapäeviti kell 14.00. 

13. Klasside korra ja puhtuse eest õppepäeva jooksul vastutab klassi korrapidaja. 

14. Pikapäevarühma tööd juhib pikapäevarühma õpetaja. Pikapäevarühmad töötavad esmaspäeviti, teisipäeviti, kolmapäeviti, neljapäeviti ja reedeti 5.-7. tunni ajal pikapäevarühma plaani alusel, mida muudetakse vastavalt vajadusele. 

15. Suure-Jaani õppekoha õpetajate konsultatsioonide ajad on üleval kooli veebilehel.Tääksi, Vastemõisa ja Sürgavere õppekohtade õpetajate konsultatsioonid toimuvad vastavalt kokkuleppele. 

16. Suure-Jaani õppekoha õpilaste järelevastamine toimub aasta alguses kindlaks määratud aegade alusel. Tääksi, Vastemõisa ja Sürgavere õppekohtade õpilaste järelevastamised toimuvad vastavalt kokkuleppele. 

17. Logopeedi tunnid toimuvad logopeedi tunnikava alusel, mille koostamisel lähtutakse tunniplaanist. 

18. Õpiabirühma tunnid toimuvad õpiabiõpetaja tunnikava alusel, mille koostamisel lähtutakse tunniplaanist. 

19. Ringide töö toimub peale õppetunde vastavalt ringide ajakavale, mis on üleval kooli veebilehel. 

20. Arvutiklassi on võimalik kasutada õppeotstarbel klassijuhataja või aineõpetaja loaga.

21. Suure-Jaani õppekoha raamatukogu ja lugemissaali on võimalik kasutada kõigil koolis tegutsevatel inimestel igal tööpäeval kell 8:00- 16:00. Tääksi õppekohas tegutseb koolimajas külaraamatukogu, mida saavad kooliõpilased kasutada teisipäeviti kell 12.00-17.00, neljapäeviti kell 10.00-18.00 ja reedeti kell 10.00- 14.00. Sürgavere ja Vastemõisa õppekohas tegutsevad külaraamatukogud, mis on avatud kõigil tööpäevadel 9.00- 17.00. 

22. Suure-Jaani õppekohas on võimalik kasutada spordisaali, maadlussaali ja jõusaali õpetaja või treeneri loal igapäevaselt. 

23. Klassivälised üritused lõpevad hiljemalt kell 21.00. 

24. Kodused õpiülesanded antakse õpilastele stuudiumi kaudu hiljemalt eelneva päeva kella 17.-ks.

25. Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on: 1) miinus 20 °C ja madalam maakooli 1.-6. klassis; 2) miinus 25 °C ja madalam maakooli 7.-9. klassis. 

26. Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaamise võimaluseni erinevaid tegevusi. 

27. Kehalise kasvatuse tunde võib talvel õues läbi viia õhutemperatuuril: – 1.-6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 °C; – 7. – 9. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 °C; – mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s. Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhutemperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri (hinnatakse Eesti meteoroloogia ja hüdroloogiainstituudi veebilehel https://www.emhi.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Tervisekaitseinspektsiooni veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel).