Suure-Jaani huviringid

2020/2021 õppeaasta
Ring, õppekoht, juhendaja Ringi tutvustus ja toimumise ajad
Ansambel 5.-9. klass
Suure-Jaani õppekoht
Riina Mankin
Eesmärgid ja ülesanded: •häälearenduslik töö •1-2 (võimalusel 3-häälsuse) rakendamine laulmisel •muusikaliste väljendusvahendite kasutamine musitseerimisel •eakohase repertuaari valimine •esinemisvõimaluste pakkumine •rõõm aktiivsest musitseerimisest
E -
T -
K -
N -
R -
Kokkuleppel õpetajaga
Kergejõustik 9.-12. klass
Suure-Jaani õppekoht
Pille-Riin Sepp
Treeningute eesmärgid: 1. Õpilaste tervise tugevdamine ja kehaliste võimete mitmekülgne arendamine. 2. Kergejõustiku põhialade tehnika õppimine ja omandamine. 3. Sportlike iseloomuomaduste, suhtumiste ja hoiakute arendamine, püsiva huvi kujundamine kergejõustikuga tegelemiseks.
E -
T -
K -
N - 16.00-17.30
R -
Kunstiring 1.-9. klass
Suure-Jaani õppekoht
Reeda Sadam
Eesmärgid: •Anda teadmisi erinevatest kunstiliikidest ja kunstialastest põhioskustest •Arvestada vanuselisi iseärasusi ja võimeid erinevate kunstiteadmiste andmises •Kujundada loovust ja fantaasia arengut soodustav õhkkond •Arendada esteetilisi tõekspidamisi •Arendada eneseväljendusoskusi üksikult ja grupitöös •Kunstivõistlustel osalemise kaudu anda võimalus võrrelda oma teadmisi ja oskusi teiste maade ja rahvaste lastega
E - Alates kell 14.00
T -
K -
N -
R -
Käsitööring
Suure-Jaani õppekoht
Siiri Kivisoo
Käsitööringis valib iga õpilane meelepärase käsitöötehnika, kavandab eseme ja valmistab seda endale sobivas tempos. Töö võib olla väga mahukas (sellega võib tegeleda kogu õppeaasta jooksul) või väga väike (valmib ühe ringitunni jooksul). Ideid ja mõtteid otsime internetist, ajakirjadest, raamatudest. Käsitööringis saab tikkida, heegeldada, õmmelda kududa, viltida, gobelääni punuda ja palju muud loomingulist käsitööd teha.
E -
T - 13.30-15.05
K -
N -
R -
Lastekoor 5.-8. klass
Suure-Jaani õppekoht
Riina Mankin
Eesmärgid ja ülesanded: •laulmine loomuliku kehahoiu ja hingamise, vaba toonitekitamise ja selge diktsiooniga •2 või 3-häälsusel harmooniline tunnetus ja puhtus •muusikaliste väljendusvahendite kasutamine musitseerimisel •esinemisvõimaluste pakkumine •osalemine valla ja maakonna ühisüritustel •osalemine Põhja-Sakala Valla laulu-ja tantsupeol
E - 14.20-15.05
T -
K -
N -
R -
Lauatennis 1.-9. klass
Suure-Jaani õppekoht
Antti Evert
Trenni eesmärk on laste ja noorte tervise tugevdamine ning igakülgne arendamine, sportlike oskuste ja teadmiste õpetamine, vastastikuse lugupidamise kasvatamine, spordimeisterlikkuse omandamine ja noorte kujundamine hästi toimetulevaks ühiskonna liikmeks. Lisaks: •Treening võimaluste pakkumine. •Vabaaja sisustamine. •Algteadmiste omandamine. •Osalemine võistlustel. •Edasijõudnute spordimeisterlikkuse tõstmine ja Eesti noorte MV medali saavutamine.
E -
T - 16.30-18.00
K -
N - 17.30-19.00
R - 17.30-19.00
Liiklusring 3. klass
Suure-Jaani õppekoht
Marge Johanson
Suure-Jaani Kool asub maapiirkonnas, seetõttu peame oluliseks liiklusõpet. Ringitöö eesmärgiks on omandada teoreetilised teadmised ja praktilised oskused ohutuks liiklemiseks jalgrattaga. Jalgratturi juhiloa eksam (teooria ja sõit) sooritatakse õppeaasta lõpus. Eksami eduka sooritamise järel väljastab kool õpilasele tema 10. aastaseks saamise järel jalgratturi juhiloa. Kõik juhiload on kantud Maanteeameti andmebaasi.
E -
T -
K -
N - 13.30-14.15 3.b klass
R - 8.30-9.15 3.a klass
Liikumisring 1.-5. klass
Suure-Jaani õppekoht
Liis Kuresoo
Ringi eesmärk on pakkuda võimalust 1.-4. klasside õpilastele tunniväliseks liikumiseks. Tegevus ei ole orienteeritud kindlale spordialale. Ringitunnis tegeleme kergejõustiku, pallimängude, erinevate liikumismängudega. Eesmärk on arendada õpilaste jooksu, hüppeid, osavust, koordinatsiooni.
E -
T -
K -
N - 14.20-15.05
R -
Meediaring 5.-9.klass
Suure-Jaani õppekoht
Taive Murd
Meediaringi eesmärk on õpilases esmase huvi tekitamine ajakirjanduse, fotograafia, kujundamise ja/või filminduse vastu. Ringis tutvustatakse erinevaid meedivahendeid ning vajadusel antakse nõu, kust saada täpsemat informatsiooni oma teadmiste mitmekesistamiseks. Meediaringi 2019/2020. õppeaasta eesmärk on kooli sotsiaalmeediakanalites kooli ürituste kajastamine, projektinädala meediatiimi loomine ning kooli infokirja väljaandmine.
E -
T -
K -
N -
R -
Kokkuleppel juhendajaga
Mudilaskoor 1.-4. klass
Suure-Jaani õppekoht
Lii Lõhmus
Huviringi eesmärgid: •Muusikahuvi äratamine ja suurendamine, esinemisjulguse kasvatamine ning muusikaline (hääleline ja rütmiline) juhendamine 1.-4. klassi õpilaste hulgas •Õpilaste edukas ülesastumine koolisisestel üritustel ning kooli esindamine koolivälistel üritustel/projektides
E - 13.30-14.15
T -
K -
N -
R -
Puutööring
Suure-Jaani õppekoht
Taivo Leesment
Ring on mõeldud õpilastele, kes on huvitatud disainima ja valmistama personaalseid projekte, mis jäävad mälestuseks kogu eluks. Julgustame üksteist katsetama olemasolevaid tööriistu, rakiseid ja masinaid. Arutame puidu lõikeriistade teritamist ja nende teravuse hoidmist, sest tõiketera teravusest oleneb rõõm vormida puitu nii nagu me seda tahame.
E - 15.15
T -
K -
N -
R -
Rahvatants 1.-5. klass
Suure-Jaani õppekoht
Jaanika Reier
Rahvatantsuring on mõeldud õpilastele, kes on huvitatud eesti rahvatantsude õppimisest. Ringis õpitakse pärimus- ja autoritantse vastavalt iga tantsija võimetele, loovusele ja koostöövalmidusele. Planeeritud on esinemised kooli üritustel ning valla tantsupeol.
E -
T - 14.20-15.05
K -
N - 14.20-15.05
R -
Robootikaring
Suure-Jaani õppekoht
Andreas Lillipuu
Ring robootikahuvilistele.
E -
T -
K -
N -
R - 13.30-15.05 ruumis nr. 15
Rõõmuring
Suure-Jaani õppekoht
Liivika Laisaar
Läbi ringi mänguliste tegevuste õpib noor - kuidas olla edukas ja igapäevaselt toimetulev, - paremat suhtlemisoskust ja- julgust, - tundma ja kontrollima paremini oma tundemaailma, - kujundama eneseväljenusoskust, - arendama ja austama iseend, - eluterveid väärtusi, - olema parem sõber ja klassikaaslane. Ring on mõeldud kuni 6. klasside õpilastele.
E -
T - 14.20-15.15
K -
N -
R -
Solistide ring
Suure-Jaani õppekoht
Riina Mankin
Eesmärgid ja ülesanded: •häälearenduslik töö •muusikaliste väljendusvahendite kasutamine musitseerimisel •sooloesineja võimete, oskuste ja eripära tundmaõppimine ja austamine •õpilase isikupärase esinemisoskuse toetamine •eakohase repertuaari valimine •esinemisvõimaluste pakkumine
E -
T -
K -
N -
R -
Kokkuleppel õpetajaga
Teadusring
Suure-Jaani õppekoht
Rihet Aver
Teadusring 2.-4. klassile.
E -
T -
K - 13.30-14.15
N -
R -
TORE ring 7.-9.klassidele
Suure-Jaani õppekoht
Tiina Jaeski
TORE ringi eesmärgid on: * õigete väärtushoiakute kujundamine * koolitada tugiõpilasi panustades esmalt nende eneste toimetulekule (õpivad tundma ja kontrollima oma tundemaailma) * kasvatada ringis osalejaid heaks sõbraks ja kaaslaseks eakaaslastele * juhtida torekaid ladusale koostööle õpilaste ja täiskasvanute vahel
E -
T - Alates 15.05
K -
N -
R -
Võrkpall
Suure-Jaani õppekoht
Tauno Lipp

E -
T - 15.30-17.00
K -
N -
R - 15.30-17.00